มีหลายวิธีที่จะเล่นท่าหนึ่งๆ และมีการถกเถียงกันมากเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะใช้ Dumbbell หรือ Barbell เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่ากัน การเปรียบเทียบกันยิ่งซับซ้อนไปกันใหญ่เมื่อบางท่าสามารถฝึกได้ทั้งแบบนั่งและแบบยืนฝึก เพื่อศึกษาผลจากความหลากหลายต่อประสิทธิภาพในการฝึก, ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ นักวิทยาศาสตร์จากประเทศนอร์เวย์ได้ทำการศึกษาหาข้อเท็จจริงเกียวกับการฝึกท่า Shoulder Press

นักวิจัยทำอะไร?

นักวิจัยคัดเลือกชายหนุ่มสุขภาพดี 15 คนที่มีประสบการณ์ในการฝึกเวทเทรนนิ่งเฉลี่ย 5 ปี และมีทักษะและความเข้าใจในการฝึกท่า Shoulder Press อย่างถูกต้อง จุดประสงค์เพื่อทดสอบความแข็งแรงสูงสุดโดยใช้ 1RM(ยกน้ำหนักที่หนักที่สุดที่ยกได้เพียงครั้งเดียว) โดยทดสอบและวัดการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วย EMG(เป็นวิธีการประเมินและบันทึกสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ สั่งบันทึกได้เรียกว่า Electromyogram เครื่องมือที่ใช้บันทึก เรียกว่า Electromyograph)

ท่า Shoulder Press ถูกฝึกโดยใช้ Dumbbell และ Barbell และฝึกทั้งแบบนั่งและแบบยืนฝึก เพื่อดูผลที่แตกต่างกัน 4 กรณี ดังนี้

รูปที่ 1: การทำงานของกล้ามเนื้อไหล่แต่ละมัด(กล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้า, กล้ามเนื้อไหล่มัดกลาง,และกล้ามเนื้อไหล่ด้านหลัง) ในการฝึกแต่ละแบบ

 

รูปที่ 2: น้ำหนักที่ยักได้สูงสุดสำหรับ 1RM (แกนแนวตั้งหน่วยเป็นกิโลกรัม)

 

งานวิจัยนี้สรุปผลว่าอย่างไร?

นักวิจัยสรุปว่า การฝึกท่า Shoulder Press ด้วย Dumbbells สามารถกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อไหล่ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ Barbell และการยืนฝึกก็สามารถกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อไหล่ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการนั่งฝึก แต่การยืนฝึกท่านี้ เราจะใช้น้ำหนักได้น้อยลงจากตอนที่นั่งฝึก

ข้อมูลนี้มีความหมายอะไร?

  • สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อ การฝึกที่ต้องใช้ความพยายามรักษาสมดุลให้ผลการฝึกที่ดีกว่า, Dumbbells มีประสิทธิภาพดีกว่า Barbell และการยืนฝึกก็ให้ผลดีกว่าการนั่งฝึก และสิ่งที่เราได้เพิ่มเติมคือ เรามีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะเพิ่มศักยภาพของร่างกายทั้งความแรงแรง และความสมดุล
  • สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงและพละกำลัง Barbell มีประสิทธิภาพมากกว่า Dumbbells และการฝึกโดยการนั่งยังช่วยให้เรายกได้หนักกว่าอีกด้วย

อ้างอิง
Saeterbakken, A.H. Fimland, M.S. Effects of Body Position and Loading Modality on Muscle Activity and Strength in Shoulder Presses. Journal of Strength and Conditioning Research 2013, 27, 7, 1824-1831.