- ท่าเล่นกล้ามไหล่ -

Barbell Shoulder Press

ท่าเล่นกล้าม ไหล่ Barbell Shoulder Press ท่าเพาะกาย กล้ามไหล่ Barbell Shoulder Press

Dumbbell Shoulder Press

ท่าเล่นกล้าม ไหล่ Dumbbell Shoulder Press ท่าเพาะกาย กล้ามไหล่ Dumbbell Shoulder Press

Dumbbell Front Raise

ท่าเล่นกล้าม ไหล่ Dumbbell Front Raise ท่าเพาะกาย กล้ามไหล่ Dumbbell Front Raise

Dumbbell Lateral Raise

ท่าเล่นกล้าม ไหล่ Dumbbell Lateral Raise ท่าเพาะกาย กล้ามไหล่ Dumbbell Lateral Raise

Seated Bent-over Lateral Raises

ท่าเล่นกล้าม ไหล่ Seated Bent-over Lateral Raises ท่าเพาะกาย กล้ามไหล่ Seated Bent-over Lateral Raises

- ท่าเล่นกล้ามอก -

Incline Barbell Press

ท่าเล่นกล้าม อก Incline Barbell Press ท่าเพาะกาย กล้ามอก Incline Barbell Press

Incline Dumbbell Press

ท่าเล่นกล้าม อก Incline Dumbbell Press ท่าเพาะกาย กล้ามอก Incline Dumbbell Press

Incline Dumbbell Fly

ท่าเล่นกล้าม อก Incline Dumbbell Fly ท่าเพาะกาย กล้ามอก Incline Dumbbell Fly

Low-Pulley Cable Fly

ท่าเล่นกล้าม อก Low-Pulley Cable Fly ท่าเพาะกาย กล้ามอก Low-Pulley Cable Fly

Barbell Bench Press

ท่าเล่นกล้าม อก Barbell Bench Press ท่าเพาะกาย กล้ามอก Barbell Bench Press

Dumbbell Bench Press

ท่าเล่นกล้าม อก Dumbbell Bench Press ท่าเพาะกาย กล้ามอก Dumbbell Bench Press

Dumbbell Fly

ท่าเล่นกล้าม อก Dumbbell Fly ท่าเพาะกาย กล้ามอก Dumbbell Fly

Machine Fly

ท่าเล่นกล้าม อก Machine Fly ท่าเพาะกาย กล้ามอก Machine Fly

Decline Press

ท่าเล่นกล้าม อก Decline Press ท่าเพาะกาย กล้ามอก Decline Press

Decline Dumbbell Fly

ท่าเล่นกล้าม อก Decline Dumbbell Fly ท่าเพาะกาย กล้ามอก Decline Dumbbell Fly

Cable Crossover

ท่าเล่นกล้าม อก Cable Crossover ท่าเพาะกาย กล้ามอก Cable Crossover

Chest Dip

ท่าเล่นกล้าม อก Chest Dip ท่าเพาะกาย กล้ามอก Chest Dip

Decline Dumbbell Bench Press

ท่าเล่นกล้าม อก Decline Dumbbell Bench Press ท่าเพาะกาย กล้ามอก Decline Dumbbell Bench Press

Machine Chest Press

ท่าเล่นกล้าม อก Machine Chest Press ท่าเพาะกาย กล้ามอก Machine Chest Press

- ท่าเล่นกล้ามหลัง -

Barbell Shrug

ท่าเล่นกล้าม หลัง Barbell Shrug ท่าเพาะกาย กล้ามหลัง Barbell Shrug

Dumbbell Shrug

ท่าเล่นกล้าม หลัง Dumbbell Shrug ท่าเพาะกาย กล้ามหลัง Dumbbell Shrug

Barbell Upright Row

ท่าเล่นกล้าม หลัง Barbell Upright Row ท่าเพาะกาย กล้ามหลัง Barbell Upright Row

Seated Cable Row

ท่าเล่นกล้าม หลัง Seated Cable Row ท่าเพาะกาย กล้ามหลัง Seated Cable Row

Wide-Grip Pulldown

ท่าเล่นกล้าม หลัง Wide-Grip Pulldown ท่าเพาะกาย กล้ามหลัง Wide-Grip Pulldown

Close-Grip Pulldown

ท่าเล่นกล้าม หลัง Close-Grip Pulldown ท่าเพาะกาย กล้ามหลัง Close-Grip Pulldown

Barbell Row

ท่าเล่นกล้าม หลัง Barbell Row ท่าเพาะกาย กล้ามหลัง Barbell Row

Dumbbell Row

ท่าเล่นกล้าม หลัง Dumbbell Row ท่าเพาะกาย กล้ามหลัง Dumbbell Row

Machine Row

ท่าเล่นกล้าม หลัง Machine Row ท่าเพาะกาย กล้ามหลัง Machine Row

Lumbar Extension

ท่าเล่นกล้าม หลัง Lumbar Extension ท่าเพาะกาย กล้ามหลัง Lumbar Extension

Deadlift

ท่าเล่นกล้าม หลัง Deadlift ท่าเพาะกาย กล้ามหลัง Deadlift

Good Morning Lift

ท่าเล่นกล้าม หลัง Good Morning Lift ท่าเพาะกาย กล้ามหลัง Good Morning Lift

Pull ups

ท่าเล่นกล้าม หลัง Pull ups ท่าเพาะกาย กล้ามหลัง Pull ups

- ท่าเล่นกล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) -

Barbell Curl

ท่าเล่นกล้าม กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Barbell Curl ท่าเพาะกาย กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Barbell Curl

Dumbbell Curl

ท่าเล่นกล้าม กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Dumbbell Curl ท่าเพาะกาย กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Dumbbell Curl

Concentration Curl

ท่าเล่นกล้าม กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Concentration Curl ท่าเพาะกาย กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Concentration Curl

Cable Curl

ท่าเล่นกล้าม กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Cable Curl ท่าเพาะกาย กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Cable Curl

Preacher Curl

ท่าเล่นกล้าม กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Preacher Curl ท่าเพาะกาย กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Preacher Curl

Machine Curl

ท่าเล่นกล้าม กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Machine Curl ท่าเพาะกาย กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Machine Curl

Wrist Curl

ท่าเล่นกล้าม กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Wrist Curl ท่าเพาะกาย กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Wrist Curl

Reverse Wrist Curl

ท่าเล่นกล้าม กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Reverse Wrist Curl ท่าเพาะกาย กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Reverse Wrist Curl

Reverse Barbell Curl

ท่าเล่นกล้าม กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Reverse Barbell Curl ท่าเพาะกาย กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Reverse Barbell Curl

Hammer Curl

ท่าเล่นกล้าม กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Hammer Curl ท่าเพาะกาย กล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) Hammer Curl

- ท่าเล่นกล้ามต้นขา -

Leg Extension

ท่าเล่นกล้าม ต้นขา Leg Extension ท่าเพาะกาย กล้ามต้นขา Leg Extension

Barbell Squat

ท่าเล่นกล้าม ต้นขา Barbell Squat ท่าเพาะกาย กล้ามต้นขา Barbell Squat

Leg Press

ท่าเล่นกล้าม ต้นขา Leg Press ท่าเพาะกาย กล้ามต้นขา Leg Press

Hack Squat

ท่าเล่นกล้าม ต้นขา Hack Squat ท่าเพาะกาย กล้ามต้นขา Hack Squat

Lying Leg Curl

ท่าเล่นกล้าม ต้นขา Lying Leg Curl ท่าเพาะกาย กล้ามต้นขา Lying Leg Curl

Standing Leg Curl

ท่าเล่นกล้าม ต้นขา Standing Leg Curl ท่าเพาะกาย กล้ามต้นขา Standing Leg Curl

Stiff-Leg Deadlift

ท่าเล่นกล้าม ต้นขา Stiff-Leg Deadlift ท่าเพาะกาย กล้ามต้นขา Stiff-Leg Deadlift

Seated Calf Raise

ท่าเล่นกล้าม ต้นขา Seated Calf Raise ท่าเพาะกาย กล้ามต้นขา Seated Calf Raise

Barbell Lunge

ท่าเล่นกล้าม ต้นขา Barbell Lunge ท่าเพาะกาย กล้ามต้นขา Barbell Lunge

Dumbbell Leg Extension

ท่าเล่นกล้าม ต้นขา Dumbbell Leg Extension ท่าเพาะกาย กล้ามต้นขา Dumbbell Leg Extension

Dumbbell Leg Curls

ท่าเล่นกล้าม ต้นขา Dumbbell Leg Curls ท่าเพาะกาย กล้ามต้นขา Dumbbell Leg Curls

Dumbbell Squat

ท่าเล่นกล้าม ต้นขา Dumbbell Squat ท่าเพาะกาย กล้ามต้นขา Dumbbell Squat

- ท่าเล่นกล้ามท้อง -

Sit-Up

ท่าเล่นกล้าม ท้อง Sit-Up ท่าเพาะกาย กล้ามท้อง Sit-Up

Crunch

ท่าเล่นกล้าม ท้อง Crunch ท่าเพาะกาย กล้ามท้อง Crunch

Rope Crunch

ท่าเล่นกล้าม ท้อง Rope Crunch ท่าเพาะกาย กล้ามท้อง Rope Crunch

Machine Crunch

ท่าเล่นกล้าม ท้อง Machine Crunch ท่าเพาะกาย กล้ามท้อง Machine Crunch

Incline Leg Raise

ท่าเล่นกล้าม ท้อง Incline Leg Raise ท่าเพาะกาย กล้ามท้อง Incline Leg Raise

Hanging Leg Raise

ท่าเล่นกล้าม ท้อง Hanging Leg Raise ท่าเพาะกาย กล้ามท้อง Hanging Leg Raise

Knee-Up

ท่าเล่นกล้าม ท้อง Knee-Up ท่าเพาะกาย กล้ามท้อง Knee-Up

Reverse Crunch

ท่าเล่นกล้าม ท้อง Reverse Crunch ท่าเพาะกาย กล้ามท้อง Reverse Crunch

Twisting Sit-Up

ท่าเล่นกล้าม ท้อง Twisting Sit-Up ท่าเพาะกาย กล้ามท้อง Twisting Sit-Up

Oblique Crunch

ท่าเล่นกล้าม ท้อง Oblique Crunch ท่าเพาะกาย กล้ามท้อง Oblique Crunch

Cable Oblique Crunch

ท่าเล่นกล้าม ท้อง Cable Oblique Crunch ท่าเพาะกาย กล้ามท้อง Cable Oblique Crunch

Dumbbell Side Bend

ท่าเล่นกล้าม ท้อง Dumbbell Side Bend ท่าเพาะกาย กล้ามท้อง Dumbbell Side Bend

Dumbbell Pullover

ท่าเล่นกล้าม ท้อง Dumbbell Pullover ท่าเพาะกาย กล้ามท้อง Dumbbell Pullover

- ท่าเล่นกล้ามน่อง -

Standing Calf Raise

ท่าเล่นกล้าม น่อง Standing Calf Raise ท่าเพาะกาย กล้ามน่อง Standing Calf Raise

Donkey Calf Raise

ท่าเล่นกล้าม น่อง Donkey Calf Raise ท่าเพาะกาย กล้ามน่อง Donkey Calf Raise

Machine Calf Raise

ท่าเล่นกล้าม น่อง Machine Calf Raise ท่าเพาะกาย กล้ามน่อง Machine Calf Raise

- ท่าเล่นกล้ามแขนด้านหลัง -

Triceps Pushdown

ท่าเล่นกล้าม กล้ามแขนด้านหลัง Triceps Pushdown ท่าเพาะกาย กล้ามแขนด้านหลัง Triceps Pushdown

Dip

ท่าเล่นกล้าม กล้ามแขนด้านหลัง Dip ท่าเพาะกาย กล้ามแขนด้านหลัง Dip

Lying Triceps Extension

ท่าเล่นกล้าม กล้ามแขนด้านหลัง Lying Triceps Extension ท่าเพาะกาย กล้ามแขนด้านหลัง Lying Triceps Extension

Seated Triceps Press

ท่าเล่นกล้าม กล้ามแขนด้านหลัง Seated Triceps Press ท่าเพาะกาย กล้ามแขนด้านหลัง Seated Triceps Press

Close-Grip Bench Press

ท่าเล่นกล้าม กล้ามแขนด้านหลัง Close-Grip Bench Press ท่าเพาะกาย กล้ามแขนด้านหลัง Close-Grip Bench Press

Dumbbell Kickback

ท่าเล่นกล้าม กล้ามแขนด้านหลัง Dumbbell Kickback ท่าเพาะกาย กล้ามแขนด้านหลัง Dumbbell Kickback

Bench Dip

ท่าเล่นกล้าม กล้ามแขนด้านหลัง Bench Dip ท่าเพาะกาย กล้ามแขนด้านหลัง Bench Dip